Vastgesteld bestemmingsplan Gouwepoort 3, Zierikzee (uitbreiding Your Surprise)

Aanvraag voor bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 30 mei 2024 vastgestelde bestemmingsplan ‘Gouwepoort 3, Zierikzee’ met identificatienummer NL.IMRO.NL.IMRO.1676.00370BphZZ-VA01 van 24 juni 2024 tot en met 4 augustus 2024 ter inzage ligt. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de stukken die erbij horen vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bekijken. Ook kunt u een pdf-versie van het bestemmingsplan aanvragen via de gemeentelijke website https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente. Waar gaat het plan over? Het plan betreft het wijzigen van de bouwmogelijkheden op het perceel Gouwepoort 3 te Zierikzee (Business Park, Your Surprise), teneinde bedrijfsuitbreiding aansluitend aan een bestaand bedrijfsgebouw mogelijk te maken. De afwijkingen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan betreffen onder andere de locatie van bedrijfsbebouwing en de bouwhoogte. Kan ik reageren op het plan? Van 24 juni 2024 tot en met 4 augustus 2024 kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site. Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift. Wanneer treedt het plan in werking? Het bestemmingsplan treedt – als er door niemand een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 5 augustus 2024.   Zierikzee, 21 juni 2024 Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in Zierikzee.

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten