STAATSCOURANTMededeling verlening omgevingsvergunning aanleggen weg plan Buijse te Zierikzee, Schouwen-Duiveland

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen voor de activiteiten ‘handelen met gevolgen voor beschermde monumenten’, ‘weg aanleggen’, ‘gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo voor het aanleggen van een weg ten behoeve van plan Buijse. Het aanleggen van de weg zal plaatsvinden aan de Houwersweg richting Slabberswerf te Zierikzee. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan het plan voor de activiteiten ‘handelen met gevolgen voor beschermde monumenten’, ‘weg aanleggen’, gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteiten dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo. Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking beroep ingesteld worden bij de rechtbank Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg, door: • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit; • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit; Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in .

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten