GEMEENTEBLADINSTELLEN INDIVIDUELE GEHANDICAPTPARKEERPLAATS OP KENTEKEN IN MANHUISSTRAAT TE ZIERIKZEE (Verkeersbesluit gemeente Schouwen-Duiveland)

Aanvraag voor Verkeer | Organisatie en beleid

Ons kenmerk 977418College van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland,Gelet op- Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van ver¬keersbe¬sluiten in de gemeente Schouwen-Duiveland.- Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.- Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.Grondslag Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van: • de Wegenverkeerswet 1994;• het Besluit Administratie¬ve Bepa¬lingen inzake het Weg¬ver¬keer;• uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;• de Algemene wet bestuursrecht;• het verkeersbordenboek (VNVF);• het mandaatbesluit van de gemeente Schouwen-Duiveland zijn wij bevoegd dit besluit te nemen. (Mandaat- en volmachtsbesluit gemeente Schouwen-Duiveland, 2020)Overwegende dat• de in dit verkeersbesluit genoemde wegen in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Schouwen-Duiveland zijn;• de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg binnen de bebouwde kom van de kern Brouwershaven ligt;• het verkeersbesluit gaat over de hierna te noemen straat, Manhuisstraat;• de aanvrager heeft lichamelijke beperkingen. De aanvrager kreeg in verband hiermee een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor 5 jaar volgens de regeling gehandicaptenparkeerkaart;• de aanvrager heeft geen eigen parkeerplaats die hij/zij kan gebruiken om bij de woning te parkeren. Hij/zij kan niet op een andere manier een parkeerplaats krijgen; • de aanvrager voldoet aan de voorwaarden volgens het beleid gehandicaptenparkeerplaatsen;• een gereserveerde parkeerplaats is nodig voor het motorvoertuig dat de aanvrager gebruikt;• Wij maken een gehandicaptenparkeerplaats altijd zo dicht mogelijk bij het adres van de aanvrager;• de locatie, een aangewezen parkeerplaats in de Manhuisstraat tegenover huisnummer 30 is de meeste geschikte locatie voor de gehandicaptenparkeerplaats; • het treffen van een of meerdere verkeersmaatregelen een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokken te blijven;• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel3:4, lid 2, van de algemene we bestuursrecht; Mede gelet opGelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze.BesluitOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten:1. tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats in Manhuisstraat tegenover huisnummer 30, door het plaatsen van het verkeersbord E06 met markering op het parkeervak, conform model van bijlage I van het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990;2. deze gehandicaptenparkeerplaats te voorzien van een onderbord met kenteken PH-692-L van het onder I vermelde adres toestemming te verlenen zijn voertuig met dit kenteken op deze plaats te parkeren;3. de verkeersmaatregel vast te hebben gelegd op bijbehorende bijlage met zaaknummer: 977418 d.d.: 28-09-2023Aldus besloten te Zierikzee, 28-09-2023Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland,H. SchokkerCoördinator Openbare WerkenRechtsbeschermingBent u het niet eens met deze beslissing? Dan bestaat de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. U kunt digitaal een bezwaar indienen via onze website www.schouwen-duiveland.nl. Door het correct invullen van het webformulier bevat het bezwaar automatisch de benodigde gegevens.U kunt ook schriftelijk een bezwaar indienen. Het bezwaar dient u te richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.U kunt ook langs digitale weg het verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtbank.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.Voor verdere informatie en eventueel bezwaar kunt u terecht op onze website: https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenterubriek

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zierikzee. Bekijk alle Bekendmakingen zierikzee in .

https://zierikzeekrant.nl/bekendmakingen-zierikzee/

Deel dit bericht:

Redactie Zierikzeekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zierikzeekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zierikzee.

Gerelateerde berichten